"Šťastné a spokojené dítě po celý rok"

2. MŠ PROTIVÍN

Boženy Němcové 806, 398 11 Protivín

E-mail: msprotivin2@seznam.cz
Tel.: 382 251 725

Provozní doba MŠ: 6:15 - 16:15 hod.
Provozní doba Kuřátka: 8:00 - 14:45 hod.

Třídy: Berušky, Včelky, Motýlci, Kuřátka


Aktuálně

"Čert a Káča"

10.10.2019 13:18
Divadelní představení ve středu 16.10.  v 9:30 hod. Cena 50,- Kč.
Z důvodu nepříznivého počasí je vystoupení sokolníků přesunuto na středu 2.10. 
V pondělí 23. 9. od 8:00 hodin. Maminky, které přijdou s mladšími sourozenci budou první v pořadí. Pořadí tříd: Včelka, Beruška, Kuřátko, Motýlek Cena: 280,- Kč – jednotlivec + 40,- Kč (320,- Kč) více postav  
V úterý 19. 9. od 10:00 hodin. Cena: 60,- Kč  
V úterý dne 17. 9. od 15:30 hodin. Občerstvení - špekáčky na opékání a opékací tyče si každý vezměte s sebou dle svého uvážení. Těšíme se na setkání s Vámi.    

Divadlo LUK

10.09.2019 13:04
  Pohádka „O Palečkovi“.  Ve středu 11. 9. od 9:00 hod Cena: 50,- Kč  

Zábavná 1. pomoc pro MŠ

17.06.2019 13:34
Ve středu 19.6.2019 proběhne zábavná 1. pomoc pro MŠ. Cena 45,- Kč. 1. skupina: v 9:00 hodin 2. skupina: v 10:00 hodin   Každé dítě si s sebou do školky vezme svého plyšáčka.

DEN OTCŮ

08.06.2019 11:54
Milí tatínkové, dne 17. 6. od 15:00 hodin  – v pondělí oslavíme netradičně Váš svátek. Kde? Na naší školní zahradě. Těšíme se na Vás.
"Mořský svět, aneb jak na žřaloka. Úterý 4. června v 9:00 hod. Cena 40,- Kč.

Školní výlet - Motýlci

27.05.2019 12:11
Výlet pro předškoláky - výukový program „Školní přírodní rezervace“ Zdenice u Prachatic – Dřípatka Třída: MOTÝLCI 10. června - pondělí odjezd v 8:15 hod.  z Komenského ulice příjezd do 15:00 hodin Cena: 50,- Kč Co vzít s sebou:  - jídlo a pití na celý den, strava v MŠ bude odhlášena,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

         Školní řád

2. Mateřská škola Protivín se sídlem Protivín

Boženy Němcové 806

398 11 Protivín

IČO: 709 868 35

I. Obecná  ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydala ředitelka 2. Mateřské školy Protivín, tuto směrnici.

II. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání

a) podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku

b) podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji

c) podílí se na osvojování základních pravidel chování

d) podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů

e) vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání

f) napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání

g) poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem s podpůrnými opatřeními

Vlastní školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. 

Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola

postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se

platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

2. Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

Při vzdělávání mají všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

a) na kvalitní předškolní vzdělávání, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti s maximálním respektem jeho individuality (§ 33 školského zákona)

b) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole v souladu s § 29 školského zákona

c) na rovný přístup

d) na svobodu projevu

e) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí, zneužívání, zanedbávání výchovy, před vlivem sociálně patologických jevů

f) na zvláštní péči a výchovu v případě postižení a na podmínky odpovídající jeho individuálním potřebám

g) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

3.  Práva zákonných zástupců

a) na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

b) na informace o průběhu a výsledcích předškolního vzdělávání dítěte

c) na pověření učitelky, aby předávala jejich dítě  písemně pověřeným osobám

d) na požádání o individuální úpravu pravidel stanovených ve školním řádu MŠ

e) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení

f) na konzultaci výchovných i jiných problémů svého dítěte s učitelkou nebo vedením MŠ

g) na vyjádření se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

h) na projev přání, nápadů, připomínek k provozu MŠ, stravování, ředitelce, učitelce nebo provoznímu zaměstnanci školy

i) na přispění svými nápady a náměty k obohacení výchovného programu školy

4.  Povinnosti zákonných zástupců

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno

b) poskytnout veškeré údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně, nutné k náležité evidenci dítěte

c) informovat pedagogické pracovníky o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

d) pokud o dítě pečuje pouze jeden ze zákonných zástupců, doložit dokument, který je dokladem stanovení jeho péče

e) oznámit neprodleně jakoukoliv změnu v osobních datech, změnu bydliště, tel. kontaktů, změnu zdravotní pojišťovny dítěte

f) omlouvat nepřítomnost dítěte

g) ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

h) řídit se školním řádem mateřské školy, dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ

i) dodržovat pravidla slušnosti a ohleduplnosti při vzájemném kontaktu se zaměstnanci školy a ostatními rodiči

j) dodržovat zákaz volného pobíhání psů v areálu MŠ

k) nevpouštět do budovy cizí osoby

l) osobně se dostavit na vyzvání ředitelky MŠ k projednání závažných otázek, týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte

 

III. Provoz a vnitřní režim školy

1.  Přijímací řízení

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku od 2 do 6 let.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany ČR, na občany jiného členského státu EU i jiné cizince (oprávněné pobývat na území ČR), kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů i na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. 

Vzdělávání v posledním ročníku je BEZPLATNÉ i při odkladu školní docházky.

Povinné vzdělávání je pro děti od 5 let k začátku následujícího školního roku.

Pravidelná je denní docházka v pracovní dny, mimo dny školních prázdnin.

Délka povinnosti v MŠ – 4 hodiny denní docházky, nejkratší od 8.00 h – 12.00 h

 O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona č. 561/2004 sb. rozhoduje ředitelka 2. MŠ Protivín na základě žádosti zákonného zástupce a písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Postup při přijímání žádostí:

a) Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání.

b) Ředitelka stanoví po dohodě s ředitelkou 1. MŠ Protivín a MŠ Krč, (dáno na vědomí zřizovateli), termín a dobu zápisu pro podání žádosti k předškolnímu vzdělání.   O přesném termínu tj. mezi 2. – 16. květnem je veřejnost informována prostřednictvím tisku, plakátů a na webových stránkách školy.

c) Aktuální kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna vždy před termínem zápisu.

d) Zákonní zástupci jsou při podání žádosti seznámeni s Kritérii pro přijetí dítěte do MŠ a obdrží Evidenční list dítěte.

e) Před rozhodnutím o přijetí do mateřské školy odevzdá rodič řádně vyplněný Evidenční list dítěte a potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo pravidelným očkováním nebo doklad o tom, že je dítě proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování neplatí pro děti, které nastoupí povinné předškolní vzdělávání.

f) O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce, rozhoduje ředitelka MŠ po ukončení zápisu základě správního řízení dle stanovených kritérií.

g) Nejdéle do 30 dnů od podání žádosti je zveřejněn seznam uchazečů s registračními kódy a výsledkem přijímacího řízení.

h) Seznam  přijatých i nepřijatých uchazečů se zveřejňuje na veřejně přístupném místě v mateřské škole po dobu 15 dnů a na webových stránkách školy.

i) Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

j) Zákonní zástupci dětí, které nebyly přijaty k předškolnímu vzdělávání, si vyzvednou rozhodnutí o nepřijetí osobně v MŠ v předem určeném termínu, nebo v jiném termínu po domluvě s ředitelkou MŠ.

k) Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu  školního roku, pokud splňuje kritéria pro přijetí a pokud to umožňují kapacitní podmínky školy.

l) Informace o dětech jsou důvěrné, jsou využívány pro vnitřní potřebu školy a pracovníci se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.

m) Přijaté děti mohou MŠ navštěvovat dle dohody s ředitelkou 3 dny před nástupem (adaptační program).

2.  Ukončení předškolního vzdělávání

         Ředitelka MŠ může po předchozím písemném upozornění rodičů dle § 35 odst. 1 školského zákona ukončit docházku dítěte do mateřské školy pokud:

a) dítě bez řádné omluvy nedochází do mateřské školy déle než 2 týdny

b) zákonný zástupce dítěte závažným způsobem  opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání k nápravě byla neúspěšná

c) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo za 

stravování podle § 123 školského zákona ve stanoveném termínu a nedohodne se na jiném termínu úhrady

2. Provoz a vnitřní režim školy

1) Provoz mateřské školy je celodenní od 6,15 do 16,15 hodin, včetně prázdninového provozu. Provoz je 10 hodin denně. Děti se scházejí do 8,15 hodin. Předškoláci musí být v MŠ v 8,00 hodin.

2) Provoz mateřské školy bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. Rozsah omezení nebo přerušení provozu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem.

Přerušení provozu MŠ je vždy oznámeno 2 měsíce předem vyvěšením na nástěnce na dvoře MŠ a na webových stránkách školy.

Na základě písemné žádosti rodiče dítěte, nejpozději 30 dnů před přerušením provozu, zajistí ředitelka s ředitelkou1. Mateřskou školy, ulice Ve Školce, Protivín, poskytující náhradní péči.

3) Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informace o omezení nebo přerušení provozu je v tomto případě zveřejněna na nástěnce na dvoře  MŠ a na webových stránkách školy neprodleně poté, co ředitel o přerušení rozhodne.

4) Předávání dětí: Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají do poličky označené značkou dítěte.

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat učitelce a informovat ji o zdravotním stavu dítěte.

Děti, které přichází do MŠ od 6,15 do 7,00 h, se scházejí ve třídě VČELKA.

Všechny děti by měly být v MŠ do 8,30 hod. Pozdější příchody si rodiče dohodnou  s učitelkami předem

5) Vyzvedávání dětí:

 • Děti je možno vyzvednout po obědě od 11,45 do 12,15 hod, (možno dohodnout jiný čas) nebo po odpoledním odpočinku od 14,00 do 16,15 hod dle potřeby rodičů.
 • V případě, že dítě odchází po obědě, rodiče čekají před budovou nebo v prostorách šatny. Děti si do šatny odvádí osobně.
 • Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání písemně pověřit jinou osobu. Bez písemného pověření učitelky nesmí vydat dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci.
 • Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout si dítě včas – do 16,15 hodin.

Pokud zákonný zástupce dítěte telefonicky pověřuje jinou osobu, tento požadvek ještě napište do SMS na tel. číslo 736 777 230. (Dne... jsem pověřil(a) XY k vyzvednutí dítěte... z MŠ. Jméno, příjmení zákonného zástupce)

6) Způsob omlouvání dětí: Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte:

a) osobně ve třídě učitelce

b) telefonicky na číslech: MŠ - 382 251 725, 736 777 230

                 ŠJ – 382 251 382

 

Omlouvání předškoláků, kteří mají předškolní vzdělávání od září 2017 povinné:

 • osobně ve třídě – vyplnění OMLUVNÉHO LISTU
 • telefonicky – ihned po telefonátu bude záznam zapsán do docházky, strava bude odhlášena písemnou formou na nástěnce v šatně. Po absenci bude vyplněn omluvný list.

Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání

Podle § 34 odst. 5 školského zákona:

individuální vzdělávání na základě oznámení mateřské škole

        - vzdělávání v přípravné třídě ZŠ u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky

        - vzdělávání v zahraniční škole na území ČR, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Individuální vzdělávání – podle § 34b školského zákona

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání.

Zákonný zástupce vyplní žádost,kterou obdrží u ředitelky MŠ.

Zákonní zástupci obdrží materiály, které bude zákonný zástupce dítěte využívat ke vzdělávání.

Termín ověření úrovně očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech je stanoven na prosinec – 2 termíny daného školního roku.

Pokud rodiči nevyhovuje termín přezkoušení, domluví se s ředitelkou MŠ.

 

7) Podávání informací rodičům:

a) Základní informace o provozu a činnosti školy mohou rodiče získat z informačních materiálů umístěných v šatnách dětí, zpráv uveřejněných na hlavní nástěnce na dvoře MŠ, z webových stránek školy www.2msprotivin.webnode.cz   

b) Informace o dětech a výsledcích výchovně vzdělávací práce s dětmi předávají učitelky rodičům na předem sjednaných konzultacích.

c) Neodkladné a drobné informace mohou podávat učitelky při předávání dítěte.

Ředitelka je pro rodiče a veřejnost k dispozici denně od 10,00 hod do 12,00 hod v ředitelně MŠ nebo ve třídě VČELKA.  Kdykoliv je možné domluvit si osobní schůzku

telefon: 382 251 725, 736 777 230.

                Vedoucí stravování je v kanceláři přítomna denně:

                                                                   lichý týden: 6. 30 – 10. 30 h                  

                                                                   sudý týden: 10. 30 - 14. 30 h

                                                                    telefon: 382 251 382

8) Úplata za předškolní vzdělávání

a) Podle § 123 odst. 2 školského zákona je vzdělávání dětem v posledním ročníku poskytováno bezúplatně

b) Osvobozen od úplaty na základě písemné žádosti bude zákonný zástupce dítěte jestliže:

 • zákonný zástupce pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst.2 zákona č. 111/ 2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi)
 • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči ( § 12 odst. 1 zákona č. 108/ 2006 Sb.,o sociálních službách)
 • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ.

c) Výše úplaty činí 300,- Kč měsíčně. Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ.

d) Pokud dítě nedochází do MŠ celý měsíc, může zákonný zástupce požádat o snížení úplaty na 150,- Kč. Toto neplatí v případě, že zákonný zástupce přihlásil dítě na stravování, oběd vyzvedl, přestože celý měsíc mělo dítě absenci. V tomto případě hradí úplatu za vzdělávání 300,- Kč

 

IV.  Organizace školního stravování

1) Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb. v platném znění se dítě, které je přítomno v době podávání jídla v mateřské škole, stravuje vždy.

2) Stravování je zajištěno 3x denně vlastní školní jídelnou.

3) V průběhu celého dne je dětem zajištěn pitný režim  – ovocné čaje, voda, šťávy, které jsou dětem nalévány, starší děti si mohou nápoj kdykoliv nalít samostatně.

4) V době oběda učitelka polévku dětem nalévá, hlavní jídlo si přiměřeně věku děti donášejí z kuchyňky samy.

5) Rodiče si před nástupem dítěte do MŠ domluví s vedoucí školní jídelny rozsah stravování dítěte.

6) Přihlašování a odhlašování dětí: Dítě je třeba den předem do 12.30 hod řádně přihlásit a též odhlásit ze stravování. Odhlašování a přihlašování dětí a všechny záležitosti týkající se úhrady stravného vyřizuje rodič osobně – provádí zápis na nástěnku v šatně – lze zapisovat v jakékoli šatně (denně se tvoří společný sumář) nebo telefonicky.

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ je možno vyzvednout oběd první den nepřítomnosti v kuchyni MŠ od 11.00 do 12.30 hod.

Naše mateřská škola je zapojena do projektu „SKUTEČNĚ ZDRAVÁ ŠKOLA“ a proto na oslavu narozenin nebo svátku je možné donášet jen zdravé potraviny, žádné bonbony. (sušené ovoce, kukuřičné lupínky, upečený moučník ……)

 

V. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podpůrná opatření 1. stupně

a) Ředitelka MŠ rozhodne o poskytování podpůrných opatření 1. stupně bez doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského zákona)

b) Učitelka MŠ zpracuje plán pedagogické podpory, ve které bude upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce, projedná jej s ředitelkou a seznámí s ním zákonné zástupce.

c) Pokud by nedostačovala podpůrná opatření 1. stupně, ( po vyhodnocení plánu pedagogické podpory), doporučí  ředitelka MŠ využití poradenské pomoci školského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte ( § 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2 a § 10 vyhlášky č. 27/ 2016 Sb. )

Podpůrná opatření 2. až 5. stupně

a) Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitelky MŠ nebo OSPOD.

b) Ředitelka MŠ určí učitele odpovědného za spolupráci se školským poradenským zařízením v souvislosti s doporučením podpůrných opatření dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (§ 11 vyhlášky 27/ 2016 Sb.).

c) Ředitelka MŠ zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně   po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

d) Ředitelka MŠ ve spolupráci s třídními učitelkami průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 1x ročně, v případě souvisejících okolností častěji.Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně je-li zřejmé, že podpůrná opatření 2. až5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas zákonného zástupce, s ním se pouze projedná.(§ 16 odst. 4 školského zákona a §11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27ú 2016 Sb.)

Vzdělávání nadaných dětí

a) Mateřská škola vytváří  ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělání dětí nadaných.

b) Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu 1. až 4. stupně podpory

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Bezpečnostní opatření při práci s dětmi v mateřské škole

Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je učitelka MŠ převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je učitelka předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

Prostory MŠ a děti v ní jsou chráněny zamykáním dveří a videokamerou. V době provozu je MŠ uzavřena, zákonní zástupci nebo jimi pověřená osoba musí zazvonit a ohlásit se pověřené osobě.

Hlavní vstupní brána a branka na zahradě je zajištěna zástrčkami, které si zákonní zástupci jednoduchou manipulací otevřou sami.

1. Opatření v průběhu vzdělávací činnosti:

a) Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů nebo jimi pověřené osby předání rodičům či pověřeným osobám.

b) Při hře ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům.

c) Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

d) Nedovolí dětem manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači, zásuvkami.

e) Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice MŠ.

f) Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka (nástroje jsou zvlášť upravené - nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

g) Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je nářadí v pořádku. Dbá, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobí intenzitu a obtížnost.

h) Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

i) Zákonní zástupci zodpovídají za to, že jejich děti nenosí do mateřské školy nebezpečné věci (ostré předměty, léky, zápalky…)

j) Při společných akcích s rodiči konaných na školní zahradě za děti zodpovídají zákonní zástupci, nebo jimi pověřené osoby

 

2. Pobyt mimo území MŠ

K zajištění bezpečnosti při pohybu mimo mateřskou školu

a) stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů mateřské školy tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše

        a)  20 dětí z běžných tříd

        b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let

b) Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

    a) nejvýše však o 8 dětí

    b) nejvýše však o 11 dětí.

c) Při zvýšení počtu dětí nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

d) Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet učitelů mateřské školy nebo jiných pedagogických pracovníků tak, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí, včetně dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, jejich bezpečnost a ochrana zdraví. Ředitelka stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.

e) Při přesunech dětí po pozemních komunikacích mimo území mateřské školy se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, používá terčík a reflexní vesty.

f) Učitelky průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici (přechody pro chodce, dopravní značky).

g) Pedagogičtí pracovníci před pobytem venku zkontrolují prostor využívaný dětmi a odstraní všechny nebezpečné předměty. Dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

3.  Pobyt na školní zahradě

Při pobytu na školní zahradě učitelka:

a) nepustí děti bez dozoru na průlezky, skluzavky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu

b) dbá na dodržování určených bezpečnostních pravidel při pohybu na herních prvcích

c) nedovolí dětem samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled – neustále se pohybuje mezi dětmi a kontroluje jejich hru

d) v letních měsících odpovídá za dodržování pitného režimu a ochranu dětí před sluncem, zákaz pobývání na školní zahradě od 11 – do 15 hodin.

4. Opatření při úrazu:

a) Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

b) Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů (uložena na chodbě ve skříni u třídy Beruška).

c) U úrazu, kde bylo nutné lékařské ošetření a jehož důsledkem byla nepřítomnost dítěte, sepíše učitelka s ředitelkou Protokol o úraze.

5. Ochrana před nemocemi a infekcemi

a) Rodiče předávají do MŠ dítě, které nemá žádné příznaky nemoci či infekce. Pro nemocné dítě je běžný režim MŠ zátěží a zároveň přenáší infekci na další zdravé děti v kolektivu. Vyskytne-li se u dítěte infekční onemocnění, ohlásí rodiče tuto skutečnost mateřské škole.

b) Dítě zdravotně indisponované (teplota, zvracení, bolesti břicha, průjem, zánět očních spojivek, zlomeniny končetin apod.) nebude po dobu léčby do mateřské školy přijato.

c) Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.

d) V případě akutních infekčních stavů nepodáváme dětem žádné léky. Pokud dítě užívá pravidelně léky, učitelka je podává pouze  na základě písemné dohody mezi rodiči a učitelkou na třídě.

e) Při příznacích onemocnění dítěte v době pobytu v MŠ (teplota, zvracení, bolesti břicha) jsou rodiče telefonicky informováni a vyzváni k zajištění zdravotní péče o dítě.

f) Výskyt vší – pokud u dítěte učitelka objeví vši, okamžitě oznamuje rodičům, kteří si neodkladně dítě vyzvednou z MŠ a provedou likvidaci vší.

6. Hygiena a životospráva

Učitelky nesou odpovědnost za:

a) dodržování hygienických návyků

b) přiměřené větrání

c) vhodné oblečení dětí ve třídě i venku

d) dbají na dodržování pitného režimu dětí

e) přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, mráz - pokud to podmínky nedovolují, ven s dětmi nevychází).

Mateřská škola zajišťuje:

 • výměnu lůžkovin 1x za 3 týdny
 •  výměnu dětských ručníků 1x týdně, je-li potřeba, častěji

Rodiče zajistí:

a) uložení označeného náhradního prádla (spodní prádlo, tepláky, tričko) v přihrádce dítěte v šatně

b) aby dítě používalo v MŠ bačkorky (nikoli pantofle)

c) aby mělo vlastní hrneček na pití

d) každý týden výměnu pyžama

e) aby bylo vše řádně podepsané

 

Děti nesmí nosit do mateřské školy žádné osobní hračky! Malého plyšáka děti odkládají ráno do bedny a berousi jej pouze na lehátko na odpočinek.

 

VII. Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

a) Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

b) Stálou přítomností u dětí pedagogičtí pracovníci mohou včas zjistit případné projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Neustále sledují vztahy mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit výše jmenované projevy chování již v počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízení.

c) Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

d) Škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) městského úřadu skutečnosti, které by nasvědčovaly tomu, že dítě je týráno nebo zanedbáváno.

 

VIII.  Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a jejich zákonných zástupců

a) Děti jsou vedeny pedagogickými pracovnicemi k šetrnému zacházení s hračkami,učebními pomůckami a k tomu, aby úmyslně nepoškozovaly majetek MŠ.

b) Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. V případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi nebo ředitelce školy.

c) Při vstupu do jednotlivých tříd jsou zákonní zástupci povinni se přezouvat.

d) Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu a jiných návykových látek, zákaz kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů.

e) Všichni zaměstnanci jsou povinni vyhledávat rizika bezpečné práce, hlásit neprodleně každou závadu ředitelce, která by mohla ohrozit bezpečnost dětí nebo zaměstnanců. Závady a potřeby opravy zapisují zaměstnanci do sešitu. Opravy provádí školník nebo příslušná firma.

f) Pro zaměstnance platí zákaz odkládání osobních věcí na místa, která k tomu nejsou určena.

 

IX. Ochrana osobních údajů

Pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, osobní údaje, citlivé údaje subjektu údajů (dětí, zákonných zástupců dítěte), a to včetně informace o zdravotním stavu dětí a výsledcích poradenské pomoci školského poradenského zařízení, s nimiž přišli do styku.

Právo dítěte a zákonných zástupců dítěte na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Zpracování osobních údajů dítěte za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným SOUHLASEM zákonných zástupců dítěte.

Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (učitel, dítě) bez výslovného svolení, tedy souhlasu je v rozporu s občanským zákoníkem (§ 84 a§ 85 zákona č. 89/2012 Sb.)

IX. Závěrečné ustanovení

 1. Seznámení se školním řádem a jeho dodržování je závazné pro rodiče (zákonné zástupce dítěte) a zaměstnance školy.
 2. Zákonní zástupci a zaměstnanci MŠ jsou se zněním školního řádu seznámeni na začátku školního roku  a potvrzují podpisem.
 3. Školní řád platí do odvolání.
 4. Změny ve školním řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace.
 5. Školní řád je vyvěšen na nástěnkách v šatnách ve všech třídách (zákonní zástupci si jej mohou po dohodě s učitelkou zapůjčit domů), na webových stránkách školy. www.2msprotivin.webnode.cz

Účinnost od 1. 9. 2019

V Protivíně 1. 9. 2019                           Bc. Ivana Lacinová, ředitelka školy

 

 

 

 

Aktuálně

"Čert a Káča"

10.10.2019 13:18
Divadelní představení ve středu 16.10.  v 9:30 hod. Cena 50,- Kč.
Z důvodu nepříznivého počasí je vystoupení sokolníků přesunuto na středu 2.10. 
V pondělí 23. 9. od 8:00 hodin. Maminky, které přijdou s mladšími sourozenci budou první v pořadí. Pořadí tříd: Včelka, Beruška, Kuřátko, Motýlek Cena: 280,- Kč – jednotlivec + 40,- Kč (320,- Kč) více postav  
V úterý 19. 9. od 10:00 hodin. Cena: 60,- Kč  
V úterý dne 17. 9. od 15:30 hodin. Občerstvení - špekáčky na opékání a opékací tyče si každý vezměte s sebou dle svého uvážení. Těšíme se na setkání s Vámi.    

Divadlo LUK

10.09.2019 13:04
  Pohádka „O Palečkovi“.  Ve středu 11. 9. od 9:00 hod Cena: 50,- Kč  

Zábavná 1. pomoc pro MŠ

17.06.2019 13:34
Ve středu 19.6.2019 proběhne zábavná 1. pomoc pro MŠ. Cena 45,- Kč. 1. skupina: v 9:00 hodin 2. skupina: v 10:00 hodin   Každé dítě si s sebou do školky vezme svého plyšáčka.

DEN OTCŮ

08.06.2019 11:54
Milí tatínkové, dne 17. 6. od 15:00 hodin  – v pondělí oslavíme netradičně Váš svátek. Kde? Na naší školní zahradě. Těšíme se na Vás.
"Mořský svět, aneb jak na žřaloka. Úterý 4. června v 9:00 hod. Cena 40,- Kč.

Školní výlet - Motýlci

27.05.2019 12:11
Výlet pro předškoláky - výukový program „Školní přírodní rezervace“ Zdenice u Prachatic – Dřípatka Třída: MOTÝLCI 10. června - pondělí odjezd v 8:15 hod.  z Komenského ulice příjezd do 15:00 hodin Cena: 50,- Kč Co vzít s sebou:  - jídlo a pití na celý den, strava v MŠ bude odhlášena,...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>